nos kornettes

MedTech
FinTech
FoodTech
E-commerce
AgriTech
MarTech
SportTech
AI (Artificial Intelligence)
DeepTech
GreenTech
EdTech
HealthTech
CleanTech
LegalTech
InsurTech
WearTech
PropTech
BioTech
RetailTech
AdTech
AutoTech
BeautyTech
TravelTech
RegTech
VoiceTech
MobilityTech
EnergyTech
GovTech
ConstrucTech
RoboTech
NanoTech
SpaceTech
CyberTech
ClimaTech
GameTech
VR/AR
PetTech
Blockchain
Web3
WorkTech
SocialTech
LogTech
Marketplace
SaaS
3DTech
AgroTech
Influence
HRTech
FamilyTech
DomoTech
DefTech
Effacer le filtre
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
sloer-levee-fonds-startup-retailtech-kornette.png
SLÖER
RetailTech
RetailTech
advenworks-levee-fonds-startup-ai(artificialintelligence)-kornette.png
ADVENWORKS
AI (Artificial Intelligence)
AI (Artificial Intelligence)
meuf-levee-fonds-startup-socialtech-kornette.png
MEUF
SocialTech
SocialTech
anticyp-levee-fonds-startup-healthtech-kornette.png
ANTICYP
HealthTech
HealthTech
luminaracare-levee-fonds-startup-healthtech-kornette.png
LUMINARA CARE
HealthTech
HealthTech
usemyfeed-levee-fonds-startup-agritech-kornette.png
USE MY FEED
AgriTech
AgriTech
acegood-levee-fonds-startup-blockchain-kornette.png
ACE GOOD
Blockchain
Blockchain
biosphererocks-levee-fonds-startup-web3-kornette.png
BIOSPHERE ROCKS
Web3
Web3
jobwinwin-levee-fonds-startup-hrtech-kornette.png
JOB WIN WIN
HRTech
HRTech
clubdate-levee-fonds-startup-socialtech-kornette.png
CLUBDATE
SocialTech
SocialTech
coinstancy-levee-fonds-startup-web3-kornette.png
COINSTANCY
Web3
Web3
dogycorp-levee-fonds-startup-pettech-kornette.png
DOGY CORP
PetTech
PetTech
joobee-levee-fonds-startup-ecommerce-kornette.png
JOOBEE
E-commerce
E-commerce
lobsterprotocol-levee-fonds-startup-blockchain-kornette.png
LOBSTER PROTOCOL
Blockchain
Blockchain
ajibulle-levee-fonds-startup-pettech-kornette.png
AJIBULLE
PetTech
PetTech
norphe-levee-fonds-startup-retailtech-kornette.png
NORPHE
RetailTech
RetailTech
lyzi-levee-fonds-startup-fintech-kornette.png
LYZI
FinTech
FinTech
vrombr-levee-fonds-startup-gametech-kornette.png
VROMBR
GameTech
GameTech
vo2fast-levee-fonds-startup-sporttech-kornette.png
VO2FAST
SportTech
SportTech
apogeerobotics-levee-fonds-startup-robotech-kornette.png
APOGEE ROBOTICS
RoboTech
RoboTech
limitedresell-levee-fonds-startup-marketplace-kornette.png
LIMITED RESELL
Marketplace
Marketplace
lisaconnect-levee-fonds-startup-healthtech-kornette.png
LISA CONNECT
HealthTech
HealthTech
parcoor-levee-fonds-startup-cybertech-kornette.png
PARCOOR
CyberTech
CyberTech
popeye-levee-fonds-startup-hrtech-kornette.png
POP EYE
HRTech
HRTech
popsize-levee-fonds-startup-ecommerce-kornette.png
POPSIZE
E-commerce
E-commerce
upper/ousia-levee-fonds-startup-agrotech-kornette.png
UPPER / OUSIA
AgroTech
AgroTech
playability-levee-fonds-startup-gametech-kornette.png
PLAYABILITY
GameTech
GameTech
clesame-levee-fonds-startup-legaltech-kornette.png
CLÉSAME
LegalTech
LegalTech
xpoland-levee-fonds-startup-3dtech-kornette.png
XPOLAND
3DTech
3DTech
babypoom-levee-fonds-startup-familytech-kornette.png
BABYPOOM
FamilyTech
FamilyTech
bambbco-levee-fonds-startup-cleantech-kornette.png
BAMBBCO
CleanTech
CleanTech
circleshare-levee-fonds-startup-socialtech-kornette.png
CIRCLE SHARE
SocialTech
SocialTech
eliott-levee-fonds-startup-edtech-kornette.png
ELIOTT
EdTech
EdTech
kalm-levee-fonds-startup-proptech-kornette.png
KALM
PropTech
PropTech
nestexpress-levee-fonds-startup-logtech-kornette.png
NEST EXPRESS
LogTech
LogTech
nfboat-levee-fonds-startup-saas-kornette.png
NFBOAT
SaaS
SaaS
kwikwink-levee-fonds-startup-domotech-kornette.png
KWIKWINK
DomoTech
DomoTech
cocote-levee-fonds-startup-marketplace-kornette.png
COCOTE
Marketplace
Marketplace